A A A

regulamin

Regulamin serwisu www.oddluzanie.net

 

Regulamin serwisu www.oddluzanie.net określa zasady składania raportów BIK, BIG, Infomonitor, składania wniosków o oddłużenie oraz innych usług, które są w nim oferowane za pośrednictwem serwisu www.oddluzanie.net.

 

WARUNKI OGÓLNE, KORZYSTANIA Z SERWISU I SKŁADANIA WNIOSKÓW:


§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin serwisu www.oddluzanie.net („Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez firmę Centrum Finansowe Sylwester Janoska.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§2. Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu www.oddluzanie.net jest firma Centrum Finansowe Sylwester Janoska z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 72/12, 45-357. NIP: 649-198-85-66 REGON: 1160115839. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki serwisu www.oddluzanie.net rozumie się przez to prawa i obowiązki firmy Centrum Finansowe Sylwester Janoska.
 2. Serwis www.oddluzanie.net świadczy usługi polegające na pomocy osobom zadłużonym w oddłużeniu oraz przywróceniu zdolności kredytowej tym osobom.

§3. Składanie wniosku (zamówienia raportu BIK, BIG, Infomonitor)

 1. Wnioski o oddłużenie przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.oddluzanie.net
 2. Aby złożyć wniosek o oddłużenie w serwisie www.oddluzanie.net konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza zamównień zawierającego następujące dane osobowe. Dane, które są obowiązkowe, by skorzystać z naszej pomocy w oddłużeniu zanzaczone są kolorem w formularzu.
 3. Klient wysyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu serwisu www.oddluzanie.net i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 4. Każde zamówienie aby zostało przyjęte do realizacji będzie musiało zostać potwierdzone drogą elektroniczną, dlatego też po wysłaniu formularza Klient zostanie poproszony o potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez odebranie wiadomości email oraz kliknięcie w znajdujący się tam link.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 4 dni roboczych nie będą realizowane.
 6. Zamówienia, do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę serwisu www.oddluzanie.net np. poprzez weryfikację telefoniczną na podany numer telefonu klienta  w formularzu zamówień. W przypadku błędnie podanego numeru telefonu, zamówienie zostaje anulowane przez serwis www.oddluzanie.net. Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany drogę elektoniczną, na adres, który podał w formularzu zamówień.
 7. Klient składając zamówienie potwierdza, iż dane, które są podane w formularzu, są zgodne z prawdą i według jego najlepszej wiedzy.

§4. Realizacja złożonego wniosku

 1. Realizacja złożonego wniosku odbywa się niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji danych z formularza zamówień oraz po potwierdzeniu otrzymania płatności za złożony wniosek.
 2. Termin realizacji raportów BIK, BIG, informonitor oferowanych przez serwis www.oddluzanie.net wynosi maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku usługi polegającej na oddłużeniu czas realizacji jest ulazeżniony  również od sumienności klienta w dosłaniu obowiązkowych dokumentów, które są niezbędne do dalszego procesowania wniosku.
 3. Za datę początku terminu realizacji uważa się najpóźniejszą z dat:
  • z prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularz zamówień,
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie "Przelewu" - data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe serwisu www.oddluzanie.net w wysokości 100% wartości zamówienia.
  • w przypadku zamówienia usługi datę dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów (w przypadku kilku wysyłek liczy się ostatnia data) o ile zamówiona usługa wymaga tych dokumentów. Bliższe szczegóły czy i jakie dokumenty są wymagane opisane są na w serwisie www.oddluzanie.net
 4. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia przez serwis www.oddluzanie.net, klient zostanie o tym fakcie poinfomowany niezwłocznie, na adres email, który podał w formularzu zamówień.
 5. W przypadku wycofania się banków i innych firm, instytycji z oferowania usłg, za pośrednictwem których serwis www.oddluzanie.net poleca je swoim klientom, klient każdorazowo jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 6. Serwis www.oddluzanie.net zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  • otrzymania danych z formularza zamówień, które będą wskazywać na fakt, iż zawarte w nim dane są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru,
  • braku możliwości kontaktu z klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji telefonicznej,
  • jeśli klient dokonał wyboru formy płatności w formie  "Przelewu" środków pieniężnych na konto serwisu www.oddluzanie.net oraz braku wpływu tych środków, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 7. Złożone zamówienie należy niezwłocznie opłacić.
 8. W każdym przypadku, kiedy serwis www.oddluzanie.net nie zralizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności niezwłocznie od podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.  Za zrealizowanie zamówienia uważa się przygotowanie oferty i przekazanie jej klientowi drogą telefoniczną bądź drogą emial. Nie zrewalizowanie zamówienia musi leżeć po stronie serwisu www.oddluzanie.net, by klient otrzymał zwrot wpłaconej kwoty.
 9. Złożenie zamówienia  za pomocą serwisu www.oddluzanie.net jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedarzy, zawartą na podstawie niniejszego "Regulaminu" i podlega wszystkim obowiązującym prawom Państwa Polskiego.
 10. Zamówiony raport lub wniosek w serwisie www.oddluzanie.net wysylany jest za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem DHL pod adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostępne są następujące formy dostawy:
  • przesyłka polecona priorytetowa realizowana przez Pocztę Polską,
  • przesyłka polecona priorytetowa realizowana przez firmę kurierską DHL,
  • przesyłka w formmie pliku pdf na podany przez klienta w formularzu adres email.
 11. Serwis www.oddluzanie.net zastrzega sobie prawo do wyboru firmy dostarczajacej przesyłki. Wszystkie dostępne możliwości wyboru dostarczenia przesyłki Klientowi są udostępnione w formularzu zamówienia wraz z podaniem aktualnie obowiązujących cen.

§5. Zasady i formy płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru jednej z poniższych form płatności:
  • poprzez wpłatę na rachunek bankowy serwisu www.oddluzanie.net podanego w dziale "Kontakt",
  • poprzez system Płatności.pl lub Dotpay zitegrowanym z serwisem www.oddluzanie.net,
 2. Ceny produktów i usług są podane w serwisie www.oddluzanie.net. Wszystkie ceny w serwisie www.oddluzanie.net są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Do ceny zamawianych raportów i wnosków doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zamówionego raportu bądź też wnosku.
 4. Serwis www.oddluzanie.net zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzaia i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do serwisu www.oddluzanie.net przed zmianą ceny w serwisie www.oddluzanie.net
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Rachunek na życzenie klienta wraz z zamówieniem jest dostarczany na adres klienta.

§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do wycofania złożonego zamówienia przez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres korespondencyjny firmy Centrum Finansowe Sylwester Janoska. Wzór takiego oświadczenia znajduje się .:: tutaj ::.
 2. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania oświadczenia z taką prośbą zamówiony raport nie został jeszcze sporządzony lub w przypadku, kiedy nie zostały podjęte żadne działania dotyczące przygotowania oferty oddłużeniowej dla klienta.
 3. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane z winy klienta, serwis www.oddluzanie.net ma prawo przy zawieraniu nowego zamówienia ma do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł do wartości aktualnego zamówienia.
 4. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania raportu BIK, BIG, Infomonitor lub też oferty oddłużeniowej.
 5. Wzów oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy pobrać .:: tutaj ::., wydrukować, wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania raportu na własny koszt wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (rachunek). Zwracany produkt nie może nosić śladów zniszczenia niż zużycia.
 6. Pieniądze za zwrócony raport klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego raportu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

§7. Postanowienia dodatkowe

 1. Klient skadając zamówienie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych do firmy Centrum Finansowe Sylwester Janoska droga elelektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.
 2. Serwis www.oddluzanie.net zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez konktakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówień. Kontakt telefoniczny będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00-20.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.
 3. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt firmy Centrum Finansowe Sylwester Janoska nie są przyjmowane, w żadnym przypadku, jedynie za wyjątkiem, że nastąpiły wcześniejsze inne ustalenia drogą telefoniczną bądź elektoroniczną.
 4. W przypaku sporu Strony będą dożyły do jego rozwiązania w drodze negocjacji i polubownych ustaleń. Jednakże w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby serwisu www.oddluzanie.net.
 5. Serwis www.oddluzanie.net nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które serwis www.oddluzanie.net nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności. W przypanku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązania zostaje zawieszona na okres jej trwania.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu www.oddluzanie.net w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych klienta.
 7. Serwis www.oddluzanie.net zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.oddluzanie.net. Zamówienia otrzymane przez serwis www.oddluzanie.net przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie www.oddluzanie.net będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu wysyłania przez klienta zamówienia. Nowy Regulamin obowiązuje z chwilą jego opublikowania.
 8. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis www.oddluzanie.net nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.